Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zajęcie pasa drogowego

I. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO


PODSTAWA PRAWNA
– Art. 40 – Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.)
– Uchwała nr XVIII/115/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu nakielskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (tj. Dz. U. Woj. Kuj.- Pom. z 2014 r. poz. 2469)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2022 poz. 2000 ze zm.).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2020, poz. 1546).
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tj. Dz.U. 2022, poz. 2142).

Załączniki:

PDFUchwała dot. opłat za zajęcie pasa drogowego (562,59KB)
PDFUchwała dot. zmiany opłat za zajęcie pasa drogowego (138,28KB)MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Sekretariat Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią

OPŁATY
– Opłacie skarbowej podlega pełnomocnictwo – opłatę w wysokości 17,00 PLN (wszelkie opłaty skarbowe należy uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią).
– Opłacie podlega zajęcie pasa drogowego za prowadzenie robót i umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z zarządzaniem ruchem i bezpieczeństwem.
– Opłata zależna jest od rodzaju, powierzchni i elementu zajęcia pasa drogowego. Opłata jest naliczana zgodnie z Uchwały Nr XVIII/115/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu nakielskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (tj. Dz. U. Woj. Kuj.- Pom. z 2014 r. poz. 2469)


ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CE LU PROWADZENIA ROBÓT I UMIESZCZANIA URZĄDZEŃ OBCYCH W PASIE DROGOWYM
(linie, sieci, przyłącza kablowe, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe itp.)


W celu otrzymania decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa należy złożyć wniosek na zajęcie pasa wraz z załącznikami.

Do wniosku dołącza się:

 1. Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego w skali 1:500 lub 1:1000 (mapa sytuacyjno wysokościowa).
 2. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
 3. Szczegółowe obliczenia zajętości pasa drogowego i umieszczenia urządzenia.
 4. Projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa – oznakowanie miejsca robót (na czas ich prowadzenia) zaopiniowany przez Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią (Wydział Ruchu Drogowego) oraz ZDP i zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią (Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego) bądź schemat zabezpieczenia ruchu – w zależności od zapisów zawartych w decyzji lokalizacyjnej.
 5. Szczegółowy harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).
 6. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora w przypadku gdy nie jest on Wnioskodawcą.
  (Opłaty za prowadzenie robót ponosi wskazany we wniosku Wykonawca a opłaty za umieszczenie urządzeń ponosi Inwestor, chyba, że wnioskodawca wskaże inaczej).
 7. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej

Załącznik:

DOCWniosek ws. decyzji wymiaru opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym (37,50KB)
DOCWniosek na zajęcie pasa-wykonawca lub inwestor (44,00KB)
 

AWARYJNE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO


W celu otrzymania decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa należy złożyć wniosek na zajęcie pasa – awaryjne wraz z załącznikami.

Załącznik:

DOCWniosek na zajęcie pasa-wykonawca lub inwestor (44,00KB)Do wniosku dołącza się:

 1. Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego w skali 1:500 lub 1:1000 (mapa sytuacyjno wysokościowa).
 2. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
 3. Szczegółowe obliczenia zajętości pasa drogowego i umieszczenia urządzenia.
 4. Schemat zabezpieczenia ruchu na czas trwania robót w pasie drogowym.

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU LOKALIZACJI W NIM STOISKA HANDLOWEGO


W celu otrzymania decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa należy złożyć wniosek na stoisko handlowe.

Załącznik:

ODTWniosek o zajęcie pasa drogowego pod stoisko handlowe (3,59KB)
 


ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU BUDOWY ZJAZDU


W celu otrzymania decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa należy złożyć wniosek na budowę zjazdu wraz z załącznikami.
Do wniosku dołącza się:

 1. Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego w skali 1:500 lub 1:1000 (mapa sytuacyjno wysokościowa).
 2. Szczegółowe obliczenia zajętości pasa drogowego i umieszczenia urządzenia.
 3. Schemat zabezpieczenia ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.

W celu wypełnienia wniosku niezbędne jest posiadanie numerów decyzji i pism wydanych w celu lokalizacji zjazdu i zatwierdzenia projektu zjazdu.

Załącznik:

ODTWniosek o lokalizację lub przebudowę zjazdu (7,51KB)
 


ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA W NIM REKLAMY


W celu otrzymania decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa należy złożyć wniosek na umieszczenie reklamy wraz z załącznikami.
Do wniosku dołącza się:

 1. Mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją reklamy
 2. Schemat/szkic reklamy z naniesionymi obmiarami

UWAGA: REKLAMY MOŻNA LOKALIZOWAĆ TYLKO W TERENACH ZABUDOWANYCH
TERMIN ROZPATRZENIA: do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

Załącznik:

ODTWniosek o lokalizację reklamy (6,35KB)
 DODATKOWE INFORMACJE
Decyzję administracyjna dotyczącą zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót liniowych, budowy zjazdu i innych należy odebrać osobiście przed terminem zajęcia pasa drogowego określonym w zezwoleniu. Decyzję można odebrać w tutejszym Zarządzie lub otrzymać na adres pocztowy podany we wniosku.
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się poniżej:
PDFKarta informacyjna przetwarzania danych osobowych (202,17KB)II. LOKALIZACJA URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM (na etapie projektowania)


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek zawierający: nazwę wnioskodawcy, numer drogi i działkę drogową na której ma być zlokalizowana inwestycja.
 2. Dwie mapy sytuacyjno – wysokościowe z przedstawioną inwestycją.
 3. Uzasadnienie lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej.
 4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

 1. Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów.
 2. Złożenie wniosku i wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Załączniki:

DOCWniosek na zajęcie pasa-wykonawca lub inwestor (44,00KB)
 

III. ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ


BUDOWA ZJAZDU
(uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony wniosek.
 2. Dwie mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500 z naniesioną proponowaną lokalizacją zjazdu.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

 1. Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów.
 2. Złożenie wniosku i wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej (dotyczy budownictwa mieszkaniowego).

Załączniki:

ODTWniosek o lokalizację lub przebudowę zjazdu (7,51KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego